BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656:
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21736/1  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 213 m²,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8067  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m²,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8056/15  ostatná plocha vo výmere 10 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/12  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 170 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8073/3  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 128 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8071  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 163 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21737/2  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21725/6  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m²,
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/2  ostatná plocha vo výmere 24 m²,

a zapísaných na LV č. 8925:
- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/1 - ostatná plocha vo výmere 89 m²,
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8067 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m²,
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8070 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m²,
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8071/200 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m²,
- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 8072 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m²,

spolu vo výmere 944 m², Národnej banke Slovenska so sídlom na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave, IČO 30844789, za účelom revitalizácie a úpravy predpolia a okolia budovy Národnej banky Slovenska, opravy spevnených plôch, novej úpravy mestskej zelene, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné

1. 8,00 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté za účelom opravy spevnených plôch, čo pri výmere 470 m² predstavuje nájomné 3 760,00 Eur/rok,

2. 0,50 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté za účelom úpravy zelene, čo pri výmere 474 m² predstavuje nájomné 237,00 Eur/rok,

čo spolu predstavuje ročne sumu 3 997,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spolu vo výmere 944 m², Národnej banke Slovenska ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu, že Národná banka Slovenska pripravuje revitalizáciu predpolia budovy na ulici Imricha Karvaša 1, kde má sídlo, pričom pôjde o úpravu a obnovu verejných priestorov, zväčša na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú oplotené a slúžia širokej verejnosti.