BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zo dňa 23. 09. 2020,

2. správu o prerokovaní územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.
B. schvaľuje
1. územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016,

2. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2005, v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2010 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2012 s účinnosťou 31. 05. 2021, 

3. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.
C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016, podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení,

                                                                                        T: 30. 04. 2021

2. zabezpečiť uloženie územného plánu zóny Dunajská,  zmeny a doplnky 2016, v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní as tavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

                                                                                        T: 30. 07. 2021