BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 17.12.2020

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020

 3. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

 4. 4.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020

 6. 6.Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

  Materiály
 10. 10.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7)

 11. 10a.Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska

  Materiály
 12. 11.Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava - Filiálka

  Materiály
 13. 12.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021

 14. 13.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 15. 14.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 16. 15.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 17. 16.Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom

  Materiály
 22. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej

 23. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi

 24. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 25. 24.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 26. 25.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej

 27. 26.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej

 28. 27.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol.

 29. 28.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 30. 29.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 30.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 32. 31.Rôzne

 33. .16.00 h vystúpenie občanov (podľa aktuálnej situácie)

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o manuáli pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore hlavného mesta SR Bratislavy

 6. f.Dotačná schéma na pochôdzne terasy v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy