BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k rozostavaným stavebným objektom SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka a SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia) [oba realizované na základe právoplatných stavebných povolení] nachádzajúcich sa na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21844/2 – ostatná plocha vo výmere 8 753 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 8295, na častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21844/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 102 m², parc. č. 21844/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 131 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 7076, a na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9765/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2 125 m², k. ú. Nivy, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, v hodnote 7 210 000,00 Eur vrátane DPH podľa ZP č. 102/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, vynaložila v súvislosti s prípravou a realizáciou týchto stavebných objektov. Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva dôjde k započítaniu ceny prevádzaného majetku rovnajúcej sa jeho hodnote podľa znaleckého posudku a nákladov vynaložených na realizáciu spoločnosťou Stanica Nivy s. r. o., čím sa považujú akékoľvek vzájomné finančné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a žiadateľom vo vzťahu k prevádzaným rozostavaným stavebným objektom a úhradou ceny majetku za vysporiadané, t. z. nedôjde k žiadnemu ďalšiemu finančnému plneniu v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k stavebným objektom V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej účelovej komunikácie podzemnej kruhovej križovatky po jej dokončení a kolaudácii,

2. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného bremena práva stavby k rozostavaným stavebným objektom SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka, SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia) [oba realizované na základe právoplatných stavebných povolení], v rozsahu časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 2 454 m² (diel č. 1), k. ú. Staré Mesto, podľa GP  č. 117/2020 zo dňa 08. 07. 2020 spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie stavebných objektov, užívanie, prevádzkovanie, zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu a rekonštrukciu, modernizáciu, akékoľvek iné stavebné úpravy stavebných objektov a ich odstránenie, vrátane práva vstupu, prechodu pešo a prejazdu dopravnými prostriedkami, pôsobiace „in rem“ v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, ako vlastníka rozostavanej stavby Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, za odplatu v sume 49 810,35 Eur,

3. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k rozostavanému stavebnému objektu SO IS.105.1 Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. (realizovaný na základe právoplatného stavebného povolenia), v rozsahu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/148 – ostatné plochy vo výmere 136 m² (diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa GP č. 123/2020 zo dňa 16. 07. 2020, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, v hodnote 18 700,00 Eur vrátane DPH podľa ZP č. 103/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, vynaložila v súvislosti s prípravou a realizáciou tohto stavebného objektu. Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva dôjde k započítaniu ceny prevádzaného majetku rovnajúcej sa jeho hodnote podľa znaleckého posudku a nákladov vynaložených na realizáciu spoločnosťou Stanica Nivy s. r. o., čím sa považujú akékoľvek vzájomné finančné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a žiadateľom vo vzťahu k prevádzanému rozostavanému stavebnému objektu a úhradou ceny majetku za vysporiadané, t. z. nedôjde k žiadnemu ďalšiemu finančnému plneniu v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k stavebným objektom. V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej účelovej komunikácie vjazdu/výjazdu do/z areálu autobusovej stanice I po jeho dokončení a kolaudácii,

4. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného bremena práva stavby k rozostavanému stavebnému objektu SO.IS.105.1 Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. (realizovaný na základe právoplatného stavebného povolenia), v rozsahu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/148 – ostatné plochy vo výmere 136 m² (diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa GP č. 123/2020 zo dňa 16. 07. 2020, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie stavebného objektu, užívanie, prevádzkovanie, zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu a rekonštrukciu, modernizáciu, akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektu a jeho odstránenie, vrátane práva vstupu, prechod pešo a prejazd dopravnými prostriedkami, pôsobiace „in rem“ v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, ako vlastníka rozostavanej stavby Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, za odplatu v sume 4 599,30 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným objektom a zmluva o zriadení vecného bremena budú zo strany žiadateľa podpísané súčasne do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy nebudú žiadateľom v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným objektom bude deklaráciou zmluvných strán o súčasnom prechode práv a povinností zo stavebného povolenia a bude verejným priestranstvom v zmysle § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v neposlednom rade bude účelovou komunikáciou, po ktorej bude chodiť verejná doprava.
3. Spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., uhradí odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 2 a 4 tohto uznesenia do 30 dní od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva k rozostavanej stavbe podzemnej kruhovej križovatky a zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že:
- značná časť technológií a zariadení nevyhnutne potrebných k obsluhe a zabezpečeniu bezpečnej funkčnosti stavby budú vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis, a zároveň sa nachádzajú aj na pozemkoch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ale vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis,
- dodávka energií potrebných k prevádzke stavby a jej technológií (napr. kalové čerpadlá pre odvádzanie dažďových vôd, ventilátory pre odvetrávanie, elektrické vyhrievanie vjazdov, kamerový dohľad a EPS) je zabezpečovaná z okolitých stavebných objektov, ktorých vlastníkom nie je hlavné mesto SR Bratislava, ale spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., resp. iné subjekty zo skupiny HB Reavis,
- realizácia stavby je nerozlučne spätá s vysokými investičnými nákladmi, ktoré znáša žiadateľ,
- údržba, opravy a revízie stavby sú spojené s vynakladaním značných pravidelných nákladov a predbežne sa odhadujú v sume cca 80 000,00 Eur ročne,
- stavba bude okrem novej autobusovej stanice obsluhovať aj ďalšie stavebné objekty v dotknutej zóne, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
- nie je účelné ani hospodárne, aby predmetné stavebné objekty vlastnilo a prevádzkovalo hlavné mesto SR Bratislava. Pri tvorbe mechanizmu vzájomného vysporiadania finančných nárokov v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k predmetným stavebným objektom sa zohľadnila skutočnosť, že na výstavbu stavebných objektov neboli zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vynaložené žiadne finančné prostriedky.