Bod č. 8

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.