BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu vo výške 1/80 na časti nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku registra „E“ KN parc. č. 3591 – orná pôda vo výmere 1 295 m², zapísaného na LV č. 2956, definovanej GP č. 30261/2020 ako diel č. 18 vo výmere 447 m², od podielového spoluvlastníka Jany Ruskovej, , Bratislava, za kúpnu cenu 737,21 Eur.