Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel 7/8 na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 922, k. ú. Nové Mesto, a to na stavbe súpis. č. 810 umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13014 a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13014 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 337 m², od podielového spoluvlastníka Jany Kicovej, Lužianky, za kúpnu cenu celkove 180 000,00 Eur.