Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.09.2011

 • 7. septembra 2011
 1. 1.Návrh na udelenie čestného občianstva generálmajorovi Royovi Martinovi Umbargerovi

  Materiály
 2. 2.Návrh Memoranda o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a štatutárnym mestom Brno

  Materiály
 3. 3.Návrh patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy pre veriteľov spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, a. s., v súvislosti s poskytnutím úveru na financovanie modernizácie trolejbusov

  Materiály
 4. 4.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - Predkladateľ stiahol materiál z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 5. 5.Vyhodnotenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 z pohľadu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. 6.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  Materiály
 7. 7.Informácia o činnosti spoločností s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a ich dozorných rád

  Materiály
 8. 8.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodných spoločností Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a České aerolínie a.s.

  Materiály
 9. 9.Informácia o realizácii Programu výstavby bytov v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh dodatku č. 1 zriaďovacej listiny Centra voľného času ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava

  Materiály
 11. 11.Návrh Štatútu Domu pre starších občanov na Rezedovej 3

  Materiály
 12. 12.Informácia generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o pripravovanej akcionárskej zmluve s dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s.

 13. 13.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody

  Materiály
 14. 14.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Ministerstvom hospodárstva SR, so sídlom v Bratislave, o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21640/4, spoločnosti FRIVA Enterprises Co, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21700/44, formou priameho predaja s cenovou ponukou, Dobšinského ulica

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1304 a časti parc. č. 1306

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie zámeru predaja stavby – garáže v Bratislave, súp. č. 8927, k. ú. Ružinov, na pozemku parc. č. 275/14, formou priameho predaja s cenovou ponukou

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti KERKO, a. s., so sídlom v Košiciach

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/207 a parc. č. 1669/577, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb – garáží na Námestí hraničiarov 8a a 8b

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6, k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve strpieť realizáciu stavby na časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6 v k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Lamač, do správy STaRZ-u

  Materiály
 26. 26.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 122/2011 zo dňa 26. 05. 2011

  Materiály
 27. 27.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2011 zo dňa 26. 05. 2011

  Materiály
 28. 28.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 535,72 EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 29. 29.Návrh na odpustenie dlhu v sume 788,- EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 30. 30.Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 678,21 EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 31. 31.Návrh na odpustenie dlhu v sume 250,31 EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 32. 32.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 30 743,64 EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 33. 33.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 114/2007 zo dňa 26. 04. 2007, č. 1210/2010 zo dňa 04. 11. 2010, č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011, č. 102/2011 zo dňa 28. 04. 2011

  Materiály
 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1208/2010 zo dňa 04. 11. 2010

  Materiály
 35. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály