Bod č. 4

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - Predkladateľ stiahol materiál z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.