Bod č. 24

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6, k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve strpieť realizáciu stavby na časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6 v k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.