Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 04.02.2016

 • 4. februára 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 30.03.2016
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2015 a k 31. 1. 2016

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 3. 2a.Podpora štrajkujúcich učiteľov a zdravotných sestier

 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 223/10, Veronike Prokešovej - uznesenie nebolo prijaté

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi - uznesenie nebolo prijaté

 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou

 7. 6.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D.

 9. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súp. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. so sídlom v Bratislave

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave

 13. 12.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19

 14. 13.Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku

  Materiály
 15. 14.Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 15.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015

 17. 16.Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016

  Materiály
 18. 17.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy)

  Materiály
 19. 18.Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) - prerokované 30.3.2016

 20. 19.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat - prerokované 30.3.2016

 21. 20.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - prerokované 30.3.2016

 22. 21.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - prerokované 30.3.2016

 23. 22.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020 - prerokované 30.3.2016

 24. 24.Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie - prerokované 30.3.2016

 25. 25.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 30.3.2016

 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 vlastníkom bytov - prerokované 30.3.2016

  Materiály
 27. 26a.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - prerokované 30.3.2016

 28. 27.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 30.3.2016

  Materiály
 29. 28.Interpelácie - prerokované 30.3.2016

 30. 29.Rôzne - prerokované 30.3.2016

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

 3. c.Informačný materiál o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie

 4. d.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, Bratislava

 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014

  Materiály
 6. f.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 17, Mierová 12, Hlaváčikova 22, Gallayova 2, 6, Repašského 10, Jána Smreka 22, Gercenova 15, Nobelovo námestie 10, Šášovská 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 9. i.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

 10. j.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 11. k.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 12. l.Protikorupčné minimum - plnenie za rok 2015

  Materiály
 13. m.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2015

 14. n.Informácia o zmene stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zrealizovanej na základe časti A. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 237/2015 zo dňa 24.9.2015

  Materiály
 15. o.Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

 16. p.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1.1.2015 do 31.12.2015

  Materiály
 17. q.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 18. 11. 2015 do 31. 12. 2015