Bod č. 3

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 223/10, Veronike Prokešovej - uznesenie nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.