Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.09.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2019

  Materiály
 2. 1a.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava

  Materiály
 3. 1b.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 4. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

 5. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 6. 4.Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

 7. 5.Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018

 8. 6.Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018

 9. 7.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 10. 8.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 11. 9.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 12. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi

  Materiály
 13. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej - stiahnutý z rokovania

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alternatívne jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA-MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 410, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 21a.Návrh na schválenie dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov č. 1 – 5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, z dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom priestore na Moste SNP v k. ú. Petržalka, so spoločnosťou Zemegula, s.r.o.

  Materiály
 24. 22.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 23.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  Materiály
 26. 24.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2018

  Materiály
 27. 25.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 28. 26.Clean Mobility

 29. 27.Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019

  Materiály
 30. 28.Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur

  Materiály
 31. 29.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

  Materiály
 32. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/18, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 33. 31.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, parc. č. 4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu

  Materiály
 34. 32.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 35. 33.Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 36. 34.Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  Materiály
 37. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21649/4, parc. č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave

 38. 38.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, vlastníkom bytov

  Materiály
 39. 39.Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 40. 40.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 41.Interpelácie

 42. 42.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 2019

 4. d.Informačný materiál - návrh na zriadenie Komunálneho podniku mesta Bratislavy

 5. e.Informačný materiál na základe poverenia č. 15/2018 zo dňa 12. 06. 2018, námatková, čiže vopred neohlásená, kontrola zimnej údržby a v rovnakom režime pokračovanie aj v kontrole letnej údržby

 6. f.Informačný materiál na základe poverenia č. 3/2019 zo dňa 26. 02. 2019 a dodatku č. 1 zo dňa 03. 04. 2019, kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Informačný materiál k plneniu opatrení vyplývajúcich z uznesenia č. 186 z roku 1999 k správe HKM č. 5/2018

 8. h.Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za 1. polrok 2019

  Materiály
 9. i.Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 10. j.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 11. k.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 12, Muškátová 54, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Hagarova 1, Majerníkova 8, Pribišova 2, Jána Smreka 14, Markova 15, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 12. l.Informácia o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/2015 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej

 13. m.Informácia o odstránení nedostatkov zistených kontrolou č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.

 14. n.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 15. p.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok

  Materiály
 16. q.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava

  Materiály
 17. r.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

  Materiály
 18. s.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií Dom tretieho veku, Polereckého 2,851 04 Bratislava

  Materiály
 19. t.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

  Materiály
 20. u.Informácia o plnení opatrení kontroly výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 21. v.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 22. w.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2019