BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4 – záhrady vo výmere 45 m², do podielového spoluvlastníctva Štefana Meggyesiho, , v podiele ½, a Kataríne Meggyesiovej, , v podiele ½ nehnuteľnosti, za kúpnu cenu celkom 4 160,00 Eur, ktorá bola na základe znaleckého posudku č. 25/2018 zo dňa 20. 04. 2018, vypracovaného doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 92,36 Eur/m², čo pri výmere spolu 45 m² predstavuje sumu 4 156,20 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia spoločne a nerozdielne celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci sú od roku 2008 podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu so súpis. č. 370 a susedných pozemkov, parc. č. 587, parc. č. 588/1, 2 a parc. č. 589/1, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 20, tvoriacich jeden uzatvorený oplotený celok užívaný ako rodinný dom so záhradou kupujúcimi. Kupujúci pri kúpe svojich pozemkov boli upozornení  na to, že celý areál (rodinný dom so záhradou) tvorí jeden celok, ktorý v celosti kupovali. V rokoch 2012 – 2015 bol realizovaný v k. ú. Rusovce register obnovenej evidencie pozemkov, ktorým bolo zistené, že pozemok, parc. č. 588/4 v k. ú. Rusovce, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a teda, že zadná časť záhrady užívaná žiadateľmi nie je vysporiadaná. Prístup na pozemok, parc. č. 588/4 v k. ú. Rusovce, je možný len kupujúcimi. Predajom pozemku do podielového spoluvlastníctva kupujúcich sa zrealizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci jednej ucelenej oplotenej záhrady pri rodinnom dome a bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah k pozemkom.