BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Čahojová Dana - procedurálny návrh - spôsob hlasovania

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300:

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti:
JUDr. Andrej Bednárik -  hlasovaním 39/39 odvolaný
Rastislav Antala - hlasovaním 38/38 odvolaný

vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti:
Pavel Rudy – člen predstavenstva – CFO – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek - hlasovaním 37/25 vymenovaný
Andrej Rutkovský – člen predstavenstva – CTO – zodpovedný za technický úsek. - hlasovaním 38/36 vymenovaný
B. poveruje​primátora hlavného mesta SR Bratislavy
prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti A tohto uznesenia.