BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 60,90 m² v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemku, parc. č. 5797/1, občianskemu združeniu Ulita so sídlom Kopčianska 90 v Bratislave, IČO 42130387, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 2008 v znení dodatkov č. 1 – 2 s cieľom využívať priestor na realizáciu Projektu Komunitné centrum Kopčany ako nízkoprahový klub pre deti a mládež a rodičov, za nájomné 60,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory a 18,00 Eur/m²/rok za obslužné priestory, čo predstavuje sumu 2 613,66 Eur ročne za doplnený predmet nájmu,

s podmienkou:
 
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 2008 v znení dodatkov č. 1 – 2 bude s nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom nebytových priestorov  vo výmere 60,90 m² v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej 20 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemku, parc. č. 5797/1, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave, IČO 42130387, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že občianske združenie Ulita prevádzkuje na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0267 08 00 zo dňa 06. 05. 2008 v znení dodatkov č. 1 – 2  v nebytových priestoroch Komunitné centrum Kopčany, ktorého aktivity v súčasnosti presahujú kapacitu týchto priestorov. Hlavnou náplňou komunitného centra sú vzdelávacie, voľnočasové a poradenské aktivity pre deti a mladých ľudí zo sídliska Kopčany. V nových priestoroch má občianske združenie Ulita záujem realizovať aktivity združenia pre deti, mládež a rodičov.