BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, bez založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22412/1 – ostatné plochy vo výmere 690 m², zapísaného na LV č. 4971, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, s cieľom vybudovať verejný spevnený peší chodník od vstupnej bránky do záhrad v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, po spevnený chodník vedúci k OD Tesco Lamač, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 3 450,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 20 700,00 Eur,
 
3. 6,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 4 140,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2 vo výmere 690 m², pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vybudovania spevneného chodníka od záhrad k OD Tesco Lamač, ktorý bude slúžiť okoloidúcej verejnosti, čím sa  zvýši bezpečnosť chodcov, ktorí majú v súčasnosti k dispozícii iba nespevnený chodník, v daždivých dňoch nebezpečný a problémový. Pre stavebné konanie na realizovanie tejto stavby potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.