BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Variant 3)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 3550 – ostatné plochy vo výmere 1 146 m², pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom Šuňavcova 1 v Bratislave, IČO 42269385, s cieľom založiť a prevádzkovať komunitnú záhradu v areáli Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Halovej 16 v Bratislave, za nájomné a dobu nájmu 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 1 146 m² ročne sumu 6 876,00 Eur, na dobu neurčitú,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3550, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Vnútroblok, Šuňavcova 1, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že založením a prevádzkovaním komunitnej záhrady s možnosťou umiestnenia kompostéra na biologický odpad v danej lokalite dôjde k modernizácií nevyužívaného, chátrajúceho územia, tvoreného bývalými tenisovými kurtami v areáli Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Halovej 16, dôjde k skvalitneniu života obyvateľov okolitých bytových domov pri dlhodobom rozvoji ich voľnočasových aktivít v oblasti záhradkárčenia, zlepšeniu susedských vzťahov. Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je špecifickým riešením prenechania majetku hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potrebné pre vydanie príslušného povolenia.