BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alternatívne jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 558 m², zapísaného na LV č. 1656, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, s cieľom vybudovať park, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti, na dobu určitú 3 roky, za nájomné:

1. variant – 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,

alebo

2. variant – 0,50 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 279,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 558 m², zapísaného na LV č. 1656, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s cieľom vybudovať park, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že daný park má slúžiť na uspokojovanie potrieb širokej verejnosti.