BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zmeniť sumu:
...za kúpnu cenu celkom 4 160,00 Eur,...

na sumu:
...za kúpnu cenu celkom 9 000,00 Eur...