Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.10.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2019

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača

  Materiály
 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 6. 6.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 7. 7.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 8. 8.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 9. 8a.Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy

 10. 9.Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 11. 10.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019

  Materiály
 12. 11.Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019

 13. 12.Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku

  Materiály
 16. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane Ružovičovej a Jozefovi Ružovičovi

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 21.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie

 23. 21a.Informácia o aktuálnom právnom stave ohľadne uplatneného predkupného práva hlavným mestom SR Bratislavou na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii

 24. 22.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 23.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2018

 26. 24.Informácia o podaní on line vyjadrení mesta o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline

 27. 25.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  Materiály
 28. 26.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 29. 27.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom

 30. 28.Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore

  Materiály
 31. 28a.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 32. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov

 33. 30.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky

 34. 31.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10

  Materiály
 35. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v Bratislave a v k.ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave

 36. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29 v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží

 37. 34.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 38. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45

  Materiály
 39. 36.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 40. 37.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 38.Interpelácie

 42. 39.Rôzne

 43. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Trenčianska 13, Šándorova 4, Vilová 15, vlastníkom bytov

  Materiály
 6. f.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2019