Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č.  966 – ostatné plochy vo výmere 17 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3, v zastúpení spoločnosťou H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4 v Bratislave, IČO 35722924, za účelom vybudovania a užívania bezbariérového prístupu k zadnému vstupu bytového domu Rezedová 3,  súpis. č. 579, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 967, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 17 m² predstavuje sumu ročne 510,00 Eur,
 
2. 7,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 17 m² predstavuje ročne sumu 119,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 966,  k. ú. Ružinov, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o vybudovanie a užívanie bezbariérového prístupu k zadnému vstupu pre obyvateľov bytového domu Rezedová 3 v správe spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., nakoľko vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 si nemôžu zabezpečiť tento prístup iným spôsobom, ako cez pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosťou H-PROBYT, spol. s r.o., preukážu nájomnou zmluvou svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.