Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

do vlastníctva Slovenskej republike, správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 00686832, za kúpnu cenu celkom 2 662 539,66 Eur,