Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

na sumu:
798 761,91Eur