Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 5018/334 – záhrada vo výmere 38 m², zapísaných na LV č. 1, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Gajdošovi a jeho manželke Ing. Miroslave Gajdošovej, , Bratislava, za kúpnu cenu celkove 4 147,00 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.