Návrh uznesenia

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m², parc. č. 2669/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m², oddelené podľa GP č. 131/2017 od pozemku parc. č. 2669/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 716 m², evidovanom na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. Danice Struhárovej, Bratislava, v celosti do výlučného vlastníctva,   za kúpnu cenu celkove 50 433,03  Eur,
   
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.