Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „E“ parc. č.  579/100 – orná pôda vo výmere 24 m², LV 7868, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá  pozemku parc. č. 1253/18 – ostatné plochy vo výmere 24 m², bez založeného listu vlastníctva, na Chlumeckého 12 v Bratislave, k. ú. Ružinov, Materskej škole sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12,  Bratislava, IČO 50089811, za účelom uskutočnenia stavebných úprav na chátrajúcom betónovom brode a následného užívania novovytvoreného objektu – ekoučebne, slúžiacej na edukáciu detí predškolského veku v každom ročnom období a v každom počasí, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na dobu určitú do 01. 10. 2040, za nájomné 0,50 Eur/m²/rok/,  čo pri výmere 24 m² predstavuje ročne sumu 12,00 Eur/rok,
 
s podmienkou:
 
Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
                       
Nájomca Materská škola sv. Vincenta de Paul  je nájomcom nebytových priestorov zo zmluvy č. 07 83 0538 10 00 nachádzajúcich sa na Chlumeckého 12 v Bratislave. Z dôvodu revitalizácie chátrajúceho betónového brodu a z dôvodu skvalitňovania vyučovacieho procesu školy vytvorením ďalších priestorov – ekoučebne na prevádzku školy na Chlumeckého 12 v Bratislave predkladáme návrh na dlhodobý prenájom pozemku, na ktorom je situovaný betónový brod, parc. č. 1253/18 vo výmere 24 m² na Chlumeckého 12 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.