Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto, časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 11799 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 233 m², LV č. 5567, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku parc. č. 11800/2 – zastavaná plocha a nádvorie, bez založeného listu vlastníctva, a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11800/1 – ostatné plochy vo výmere 23 m², zapísaný na LV č. 1, spolu vo výmere 256 m², Univerzite Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6 v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Račianska 59 v Bratislave, IČO 00397865, za účelom vybudovania prístupovej rampy pre imobilných a vstupné zádverie do budovy so súpis. č. 3495, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 11800/2 a pozemku registra „E“ parc. č. 11798/1 v k. ú. Nové Mesto, v rámci realizácie rozvojového projektu „Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského – prebudovanie vstupu a vstupných priestorov do budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na bezbariérový“, ul. Račianska 59 v Bratislave, ktorý uľahčí prístup osobám so zdravotným postihnutím, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 1 280,00 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 7 680,00 Eur,
 
3. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 4 864,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcami podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 vo výmere 233 m² a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11800/1 – ostatné plochy vo výmere 23 m², Univerzite Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6 v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Račianska 59 v Bratislave,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave potrebuje vybudovať prístupovú rampu pre imobilných a vstupné zádverie do budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci realizácie rozvojového projektu „Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského – prebudovanie vstupu a vstupných priestorov do budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na bezbariérový“, ul. Račianska 59 v Bratislave a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.