Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 21.10.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2021

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

  Materiály
 3. 3.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07

 4. 4.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2020

  Materiály
 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - garáže, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 3460, postavenej na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Petrovi Dubovskému, na dobu neurčitú

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11, občianskemu združeniu Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „billboard“, spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub o. z., so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú

 11. 11.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, dohodou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 13.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 14.Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 15.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 16. 16.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02. 11. 2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 17. 17.Návrh na podnájom nebytových priestorov - bufet, sklad a priľahlý foyer o celkovej výmere 39,25 m², nachádzajúce sa na 1. poschodí Divadla P. O. Hviezdoslava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 18. 20.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 19. 21.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Muchovo námestie, so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave

 20. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691/7, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 23.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave

 22. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Stropkovská 1, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Páričkova 19, Súmračná 16, Vrútocká 40, Vŕbová 8, 10, Družstevná 4, Karloveská 29, Pribišova 4, Homolova 8, Bakošova 8, Milana Marečka 7, Pavla Horova 11, Pečnianska 11, Vígľašská 21, vlastníkom bytov

  Materiály
 23. 25.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

  Materiály
 24. 26.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 27.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 26. 28.Rôzne

 27. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.


  Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (20. 10. 2021) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, Palkovičova 13, Jégeho 5, Ružová dolina 9, Vŕbová 8, 10, Kuklovská 35, Hany Meličkovej 23, Iľjušinova 4, Ševčenkova 22, Nobelovo námestie 10, Vavilovova 22, Brančská 9, Jasovská 39, Jasovská 47, vlastníkom bytov

 4. d.Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 5. e.Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uzn. 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999

 6. f.Princípy a štandardy vo verejných priestoroch