Návrh uznesenia

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Muchovo námestie, so spoločnosťou METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
nájom nehnuteľností, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4691/3 – ostatné plochy vo výmere 4 698 m², parc. č. 4691/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 653 m², parc. č. 4691/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 653 m², k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 3095, od spoločnosti METRO Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 35732881, na dobu neurčitú, čo pri spoločnej výmere 6 004 m² predstavuje sumu nájomného 117 372,20 eur/rok,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude zo strany prenajímateľa podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude prenajímateľom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.