Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub, občianske združenie, so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – nebytového priestoru vo výmere 10,37 m² v stavbe so súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, v objekte na Batkovej 2 v Bratislave, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub, občianske združenie, so sídlom Uhrová 16 v Bratislave, IČO 48411493, na stretávanie sa realizačných tímov, tímov trénerov a uskladnenie trofejí, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, za nájomné 60,00 eur/m²/rok/,  čo pri výmere 10,37 m² predstavuje ročne sumu 622,20 eur/rok,
 
s podmienkou:           
 
Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Predkladáme návrh na prenájom nebytového priestoru na Batkovej 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Športová škola Galaktikos – florbalový klub, občianske združenie, vykonáva tréningovú činnosť pre vyše 200 detí 1. stupňa v základných školách na ulici Pri kríži, Sokolíkova, Nejedlého, Pavla Horova a Česká, čím výrazne odbremeňuje personálne kapacity družín daných základných škôl, a súčasne Športová škola Galaktikos – florbalový klub, občianske združenie, nakúpila florbalové mantinely, ktoré poskytuje bezodplatne Centru voľného času KLOKAN. Nájomca požiadal o nájom nebytového priestoru kvôli stretávaniu sa realizačných tímov, tímov trénerov a uskladneniu trofejí.