Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11, občianskemu združeniu Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m², zapísaného na LV č. 326, s cieľom vybudovať a užívať bezbariérovú rampu k nebytovému priestoru v hospodárskom bloku so súpis. č. 3407 na Mesačnej 12, občianskemu združeniu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 8, Bratislava, IČO 00624802, na dobu neurčitú, za nájomné 7,00 eur/m²/rok, čo pri výmere 14 m² predstavuje sumu 98,00 eur ročne,

podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o vybudovanie a užívanie bezbariérovej rampy na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 22216/11 vo výmere 14 m², k. ú. Ružinov, k nebytovému priestoru v hospodárskom bloku so súpis. č. 3407 na Mesačnej 12, občianskemu združeniu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, keďže žiadateľ nemôže zabezpečiť bezbariérový prístup iným spôsobom ako cez pozemok vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na stavebné konanie na realizovanie bezbariérového prístupu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.