Bod č. 22

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691/7, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.