Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub o. z., so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.