Návrh uznesenia

Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o stave prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.