Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zrušenie uznesenia č. 483/2016 zo dňa 28. 04. 2016 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2. zrušenie uznesenia č. 726/2017 zo dňa 17. 02. 2017 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
3. neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v Bratislave, Žabotová 1, k. ú. Staré Mesto, stavba so súpis. č. 103205 situovaná na pozemkoch parc. č. 7314/1, pozemok registra „C“ KN parc. č. 7314/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 745 m², pozemok registra „C“ KN parc. č. 7314/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², pozemok registra „C“ KN parc. č. 7314/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m², zapísaných na LV č. 5603, vo vlastníctve spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., Karadžičova 16,  Bratislava, IČO 34147063,
4. uzatvorenie dohody o urovnaní č. 248804882100 so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., Karadžičova 16, Bratislava, IČO 34147063,

s podmienkami:

4.1 Dohoda o urovnaní č. 248804882100 bude spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
4.2 V prípade, ak dohoda o urovnaní č. 248804882100 nebude zo strany spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., podpísaná v stanovenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.