Návrh uznesenia (Aktuálny - alt. 2)

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

neschvaľuje
uzatvorenie dohody o urovnaní č. 248804882100 a pokračovanie v súdnych sporoch vedených na Krajskom súde v Bratislave.