Návrh uznesenia

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, č. j. ................. zo dňa .................... k územnoplánovacej dokumentácii územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07,

2. správu o prerokovaní územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07.
B. schvaľuje
1. územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07,
2. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2014 a všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 s účinnosťou 1. januára 2022,
3. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07.
C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07, podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení,

                                                                                        T: 30. 11. 2021
 
2. zabezpečiť uloženie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07, v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

​                                                                                        T: 31. 01. 2022