Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 26.04.2012

 • 26. apríla 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 0.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Petra Hochschornera na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2012

 3. 2.Vzdanie sa JUDr. Tomáša Korčeka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 3.Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátorov

  Materiály
 5. 4.Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja

  Materiály
 6. 5.Návrh na realizáciu projektu "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy"

  Materiály
 7. 6.Projekt "Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy"

  Materiály
 8. 7.Projektové zámery digitalizácie kultúrneho dedičstva v podmienkach Bratislavy

  Materiály
 9. 8.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska - Materiál bol stiahnutý z programu rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 10. 9.Informácia o požiadavkách bánk v súvislosti s plnením podmienok úverových zmlúv - Materiál bol stiahnutý z programu rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 11. 10.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 12. 11.Návrh na usporiadanie práv a povinností hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s., v súvislosti s výstavbou Nosného systému MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám.

  Materiály
 13. 12.Správa o cestovnom ruchu za rok 2011

  Materiály
 14. 13.Návrh Dohody o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a štatutárnym mestom Brnom

  Materiály
 15. 14.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 171/2011 Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - prípravné práce

  Materiály
 16. 15.Návrh na poskytnutie dotácie Izraelskej obchodnej komore na Slovensku na projekt Stratené mesto

  Materiály
 17. 16.Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling

  Materiály
 18. 17.Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z programu rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 19. 18.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., dňa 24. apríla 2012

  Materiály
 20. 19.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  Materiály
 21. 20.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 22. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 372/2011 zo dňa 24. 11. 2011

  Materiály
 23. 22.Právna analýza možnosti realizácie zámeru výstavby v lokalite Kráľova hora pred predložením návrhu na výmenu pozemkov

 24. 22A.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 833/2009 zo dňa 17. 12. 2009 - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

 25. 23.Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Trnávka, spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 26. 24.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej ul. 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., za nehnuteľnosť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 27. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Allegra, so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 28. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22411 a parc. č. 3004/6, spoločnosti Mišíkova, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 29. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu na Panenskej ulici, orientačné číslo 11 v Bratislave, na pozemku registra "C", parc. č. 3199, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre nájomcu Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta so sídlom v Bratislave

 30. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcej sa v suteréne stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č. 2886, súp. č. 1188, pre nájomcu Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave

 31. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21890/1, spoločnosti ŠAM - STAV, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 31.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo dňa 29. 9. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 1. 3. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú. Vajnory, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure

  Materiály
 34. 32.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a parc. č. 3058/53, spoločnosti Bytový dom Dúbravka, s.r.o., so sídlom v Bratislave, návrh na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, spoločnosti Bytový dom Dúbravka, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/47 a parc. č. 3059/3, v bytovom dome Trhová ul. 54, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 35. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Mrázova ulica, parc. č. 4963/193, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 36. 34.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 37. 35.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 38. 36.Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozemkom v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti IPP Services, s.r.o.

  Materiály
 39. 37.Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, prislúchajúcich k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, od spoločnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 40. 38.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3898/3, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 41. 39.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 42. 40.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 43. 41.Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v prebiehajúcom súdnom konaní - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 44. 42.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00 Eur, č. k. 18 C 41/2003

  Materiály
 45. 43.Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska

  Materiály
 46. 44.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20 701,93 Eur

  Materiály
 47. 45.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6 195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou

  Materiály
 48. 46.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 163 449,99 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 49. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 6, 8, Lovinského 43, Svidnícka 21, Jégeho 5, Žitavská 6, Račianska 41, Račianska 43, Račianska 65, Hany Meličkovej 7, Jána Stanislava 25, Bagarova 24, Nejedlého 45, Landauova 32, Heyrovského 12, Ševčenkova 6, Zadunajská cesta 7, Hrobákova 7, Jasovská 49, Šintavská 26A, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 50. 48.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 847/2005 zo dňa 27. 10. 2005, č.768/2009 zo dňa 24. 09. 2009, č. 1210/2010 zo dňa 04. 11. 2010 a č. 205/2011 zo dňa 30. 06. 2011

  Materiály
 51. 49.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 52. 50.Interpelácie

 53. 50.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Správa o realizácii projektu participatívneho rozpočtu

 5. d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2012

 6. e.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2011 do 31.12.2011

 7. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 8, Čiližská 14, Račianska 41, Račianska 43, Račianska 65, Veternicová 9, Hlaváčikova 7, Ševčenkova 8, Hálova 13, Wolkrova 19, Zadunajská cesta 3, Šustekova 31, Budatínska 41, Holíčska 20, Jasovská 49, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 8. g.Informácia o príprave Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky, zmeny a doplnky 03

 9. h.Informácia o investičnom zámere výstavby nového futbalového štadióna v zmysle uznesenia č. 469/2012

 10. i.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 10. 2011 do 31. 03. 2012

 11. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac marec 2012