BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.06.2018

 • 28. júna 2018 (po skončení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28.06.2018)
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka []
 • Pokračovanie zasadnutia z 22.06.2018
 1. 0.Vystúpenie občanov

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2018

 3. 2.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016

 5. 3a.Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na depozitár

 6. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 7. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

 8. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk

 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku vBratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom vBratislave

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave

 14. 12.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 13.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 14.Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

 17. 15.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 18. 16.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 19. 17.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 20. 18.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 21. 19.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 22. 20.Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 23. 21.Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej

 24. 22.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65

  Upozornenie na písaciu chybu
  V materiáli je chybne uvedené meno žiadateľky o kúpu pozemku pod stavbami radových garáží. Nesprávne uvedené meno: Milada Lalohová. Správne má byť: Milada Laholová.

 25. 23.Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory

 26. 24.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

 27. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 28. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 27.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 28.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy, Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 31. 29.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

 32. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5352, Limbová – Ďumbierska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 33. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 34. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 35. 33.Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako prvý po vystúpení občanov)

 36. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov)

 37. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako tretí po vystúpení občanov)

 38. 36.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 39. 37.Interpelácie

 40. 38.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. e.Informačný materiál na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018, neoprávnené fakturácie A.R.K. technické služby, s. r. o.

 6. f.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1151/2018 a č. 1158/2018 časť D bod 2 zo dňa 26.04.2018

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2018

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2018