BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, bez založeného listu vlastníctva, parc. č. 13145/73 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 381 m², ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku, parc. č. 22072/1, zapísaného na LV č. 5567, pre spoločnosť ACS 5, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO 50794922, za účelom umiestnenia a vybudovania verejne prístupnej komunikácie v rámci budovania obj. SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov, v súvislosti s realizáciou stavby „NOVÉ VINICE – Skalická ul. Bratislava“, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok – do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 381 m² predstavuje ročne sumu 11 430,00 Eur,
 
2. 19,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 381 m² predstavuje ročne sumu 7 239,00 Eur,
 
s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 vo výmere 381 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že spoločnosť ACS 5, s. r. o., potrebuje zabezpečiť prístup k stavbe „NOVÉ VINICE – Skalická ul. Bratislava“, a to umiestnením a vybudovaním verejne prístupnej komunikácie v rámci obj. SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov, a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.