BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy, Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2 – ostatné plochy vo výmere 710 m², zapísaného na LV č. 1656, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, za účelom vybudovania parkoviska a zabezpečenia prístupu k stavbe so súpis. č. 1198 – Materská škola, Šulekova 35, ktorá je spolu s pozemkami registra „C“ KN parc. č. 2525/1 a parc. č. 2526, k. ú. Staré Mesto, zapísanými na LV č. 9538, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju zverovaného pozemku zo strany mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie prístupu k stavbe Materskej školy, Šulekova 35, spolu s parkoviskom.
3. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto zabezpečí udržiavanie zverovaného pozemku a jeho bezprostredného okolia v čistote a zabezpečí vykonávanie činností podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
4. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto zachová verejný vodovod DN 300 mm a trasu 22kV elektrických káblových vedení prechádzajúce cez zverovaný pozemok.
5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť.