BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 10497/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 595 m², Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu, Šumavská 532/36, v Bratislave, IČO 42358299, za účelom úpravy, výsadby trávnatých plôch a starostlivosti o zeleň, realizácie florbalového ihriska, osadenia lavičiek a smetných košov, udržiavania čistoty v okolí Fontány pre Zuzanu a umiestnenia informačnej tabule, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok – podľa žiadosti žiadateľa,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 10497/11, k. ú. Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Občianskemu  združeniu Fontána pre Zuzanu, ktorého účelom a cieľom je zveľaďovanie oddychovej zóny a vnútrobloku ohraničeného obytnými domami na Šumavskej ulici, Dohnányho ulici, Záhradníckej ulici, Kupeckého ulici, a tým zvýšenie kultúry bývania obyvateľov okolitých domov, umožnenie širšej verejnosti v príjemnom prostredí stretávať sa a relaxovať, deťom a mládeži podnetne tráviť voľný čas.