BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
vecné bremeno v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom Tupého 25/A v Bratislave, IČO 51171147, na novovytvorenom pozemku v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 945 m², vzniknutého podľa GP č. 6/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11462/4, LV č. 1, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť stavbu podzemnej garáže, ktorá bude postavená na uvedenom pozemku, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 118 070,96 Eur,

s podmienkami:

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o  zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.