BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00, na dobu neurčitú, za nájomné v sume 7 549,92 Eur ročne, pre INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Blagoevova 9 v Bratislave,  IČO 17326231,
 
s podmienkou:
 
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., má uvedený nebytový priestor prenajatý za účelom predaja zahraničnej a domácej dennej a periodickej tlače, kníh, máp, turistických sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových výrobkov. Do prenajatého priestoru chce investovať finančné prostriedky, čím chce služby ešte viac skvalitniť, predajňu zmodernizovať, pre zákazníkov zatraktívniť, čím sa bude podieľať na pozitívnom obraze centra Bratislavy.