BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 37,59 m² v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej ulici v Bratislave na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajne – predaj zahraničnej a domácej dennej a periodickej tlače, kníh, máp, turistických sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových výrobkov, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.