BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 1,
 
– parc. č. 11371/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Mgr. Ingride Horvay, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 5 867,38 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 53/2017, vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., spracovateľ Ing. Peter Skákala, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 321,14 Eur/m², čo pri výmere 17 m² predstavuje sumu celkom 5 459,38 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/58 vo výmere 17 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpísania kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
 
– parc. č. 11371/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Márii Krajčírovej, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Patrikovi Lutterovi,  Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Emilovi Gallovičovi s manželkou MUDr. Jarmilou Gallovičovou,  Trenčín, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², do vlastníctva spoločnosti ITAL SERVICE, s. r. o., so sídlom Moravská 7, Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 138,24 Eur,
– parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vojtechovi Keselému s manželkou Ing. Beátou Keselou,  Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Ivovi Gašparovičovi s manželkou Anetou Gašparovičovou, obaja  Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva JUDr. Štefanovi Smolíčkovi s manželkou JUDr. Oľgou Smolíčkovou, Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Štefanovi Kováčovi, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Jurajovi Brezovi s manželkou Valériou Brezovou, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Martine Šalmovej a Josephovi Bartholomewovi Phillipsovi, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 138,24 Eur,
– parc. č. 11371/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Ing. arch. Karolovi Urbánekovi,  Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Vratislavovi Gajdošovi s manželkou Beatou Gajdošovou, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Jane Tomiškovej, , Praha 5, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. arch. Petrovi Mózerovi s manželkou Annou Mózerovou, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 459,38 Eur,
– parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Danielovi Bobovníkovi,  Michalovce, v podiele 1/2, a Ing. Martine Záhumenskej, bytom Topoľová 3, Bánovce nad Bebravou, v podiele 1/2, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 780,52 Eur,
– parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², do výlučného vlastníctva Milade Lalohovej, , Bratislava, za cenu 321,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 5 138,24 Eur.
 
Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 53/2017, vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., spracovateľ Ing. Peter Skákala, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 321,14 Eur/m², čo pri výmere pozemkov spolu 287 m² predstavuje sumu celkom 92 167,18 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto kupujúceho.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.