BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. ú. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmier v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, v právnej veci žalobcov PhDr. Margite Vitálošovej a spol. proti žalovanému hlavnému mestu SR Bratislave o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno, s podmienkami podľa návrhu súdneho zmieru zo dňa 19. 02. 2018, doručeného zo strany právneho zástupcu žalobcov Mgr. Mateja Badu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.