BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej ako budúcich oprávnených z vecného bremena

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na časti pozemku registra „E“ parc. č. 297/5 – ostatné plochy vo výmere cca 27 m², podľa pracovného GP č. 1539/17, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom prístupu k pozemku, parc. č. 545/3, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve žiadateľov, pešo a motorovým vozidlom, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť vybudovanie a užívanie stavby – vjazdu na časti pozemku registra „E“ parc. č. 297/5 – ostatné plochy vo výmere cca 27 m², podľa pracovného GP č. 1539/17, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom prístupu k pozemku, parc. č. 545/3, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve žiadateľov, pešo a motorovým vozidlom, v prospech žiadateľov Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej,  Bratislava, ako budúcim oprávneným z vecného bremena, vecné bremeno bude pôsobiť „in rem“ za odplatu,
 
určenú znaleckým posudkom
– predbežná odplata v sume 1 038,42 Eur na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
– konečná odplata s následným vyrovnaním v zmluve o zriadení vecného bremena na základe znaleckého posudku,

s podmienkami:

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávnenými z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Predbežná odplata bude v plnej výške a naraz uhradená budúcimi oprávnenými z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena poslednou zo zmluvných strán.