BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, ako opravu minulých rokov, a to Dodatkom č. 11 88 0831 05 01 k Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14. 11. 2005.

Pôvodné znenie textu Článku 1 Protokolu č. 11 88 0831 05 00 zo dňa 14. 11. 2005 v znení:
 
„Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory je národná kultúrna pamiatka „Vajnorský ľudový dom“, k. ú. Vajnory
 
pozemok parc .č. 685/0/1, zastavaná plocha o výmere 12 m²........................................7 200,00 Sk
pozemok parc. č. 685/0/2, zastavaná plocha o výmere 13 m²........................................7 800,00 Sk
pozemok parc. č. 686/0/1, zastavaná plocha o výmere 30 m²......................................18 000,00 Sk
pozemok parc. č. 686/0/2, zastavaná plocha o výmere 31 m²......................................18 600,00 Sk
pozemok parc. č. 687, zastavaná plocha o výmere 40 m²............................................24 000,00 Sk
pozemok parc. č. 688/0/1, zastavaná plocha o výmere 47 m²......................................28 200,00 Sk
pozemok parc. č. 688/0/2, zastavaná plocha o výmere 47m².......................................28 200,00 Sk
pozemok parc. č. 689, zastavaná plocha o výmere 90 m²............................................54 000,00 Sk
pozemok parc. č. 690/0/1, zastavaná plocha o výmere 162 m².....................................97 200,00 Sk
pozemok parc. č. 690/0/2, zastavaná plocha o výmere 162 m².....................................97 200,00 Sk
pozemok parc. č. 690/0/3, zastavaná plocha o výmere 161 m².....................................96 600,00 Sk
stavba na parc. č. 688/0/1, súpisné číslo 9319.............................................................28 800,00 Sk
stavba na parc. č. 688/0/2, súpisné číslo 9320.............................................................28 800,00 Sk.“

sa nahrádza a dopĺňa textom v znení:

"Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory je Národná kultúrna pamiatka „Vajnorský ľudový dom“, k. ú. Vajnory, a to
 
pozemky registra „C“ KN:
 
parc. č. 686 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m²
v obstarávacej cene ....................................................................1 469,76 Eur,
parc. č. 687 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m²
v obstarávacej cene .....................................................................1 185,79 Eur,

parc. č. 688/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m²
v obstarávacej cene .....................................................................1 373,39 Eur,
parc. č. 688/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m²
v obstarávacej cene .....................................................................1 413,23 Eur,
parc. č. 689 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 90 m²
v obstarávacej cene .....................................................................1 792,47 Eur,
parc. č. 690 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 527 m²
v obstarávacej cene ....................................................................15 360,18 Eur
 
stavby:
 
NKP Vajnorský ľudový dom „Maštaľ“, súpis. č. 10856, na pozemku parc. č 686
obstarávacia cena ...............................................................2 467,35 Eur,
oprávky ................................................................................... 0,00 Eur,
zostatková cena k 31. 05. 2018 ............................................2 467,35 Eur,
 
NKP Vajnorský ľudový dom „Prešovňa“, súpis. č. 10855, na pozemku parc. č. 687
obstarávacia cena ...............................................................2 636,31 Eur,
oprávky ................................................................................... 0,00 Eur,
zostatková cena k 31. 05. 2018 ............................................2 636,31 Eur,
 
NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“, súpis. č. 9319, na pozemku parc. č. 688/1
obstarávacia cena ...............................................................4 775,80 Eur,
oprávky ................................................................................... 0,00 Eur,
zostatková cena k 31. 05. 2018 ............................................4 775,80 Eur,
 
NKP Vajnorský ľudový dom „Rodinný dom“, súpis. č. 9320, na pozemku parc. č. 688/2
obstarávacia cena ...............................................................5 464,79 Eur,
oprávky ................................................................................... 0,00 Eur,
zostatková cena k 31. 05. 2018 ............................................5 464,79 Eur,
 
NKP Vajnorský ľudový dom „Dom“, súpis. č. 9318, na pozemku parc. č. 689
obstarávacia cena ...............................................................4 088,01 Eur,
oprávky ................................................................................... 0,00 Eur,
zostatková cena k 31. 05. 2018 ............................................4 088,01 Eur."